НАЧАЛО

Редица досегашни изследвания установяват значимо замърсяване с арсен (As) и тежки метали на почвите в долината на р. Огоста в резултат на миннодобивната дейност в района на гр. Чипровци (Отчет за…., 1994; Mandaliev et al., 2013; Коцев и др., 2015). Налице са условия за замърсяване с As на грунтовите води в заливната тераса на р. Огоста, които се ползват за напояване в долината. Периодично се установяват повишени концентрации на елемента във водите на реката, но не е изяснена ролята на грунтовите води за това.

1999 – Начало на изследванията на екипа в долината на Огоста

2005 – Съвместни изследвания със СУ „Св. Кл. Охридски“, София

2010 – Начало на съвместната ни работа с екипа на Prof. Dr. Ruben Kretzschmar, ETH Zürich, Department of Environmental Systems Science

2012 – Стартиране на проекта ASCOR

Проект ASCOR, No IZEBZO-142978, 01.11.2012-30.04.2016, Българо-швейцарска програма “Изследвания”, е реализиран съвместно с Държавния технологичен университет в Цюрих (ЕТНZ), Швейцария, но резултатите не са публикувани все още. Проектът е осъществен в сътрудничество с групата по почвена химия от ETH Zurich, с ръководител проф. Рубен Кречмар.  Изградена е система за мониторинг на речните и подземните води от 23 тръбни кладенци и е съставена карта на уязвимостта им от замърсяване с Аs (Стоянова, 2015).  Наблюдения са извършвани в продължение на малко повече от една година в рамките на проекта ASCOR до приключването му през април 2016. В самия му край са монтирани автоматични телеметрични системи в няколко пукта за наблюдение на грунтовите и речните води, които измерват рН, T, ЕО, ORP, разтворен О2.

2016 – Стартиране на проекта ARSENT

Проект ARSENT (Миграция на арсена в крайречните зони: връзка на динамиката на речните и грунтовите води с мобилизацията на арсена в замърсени речни тераси), № ДН 04/3 (13.12.2006), Фонд „Научни изследвания“. По проекта е изградена автоматична система за наблюдение на почвата като част от съществуващия мониторинг на подземните и речните води в долината на р. Огоста. Събрани са данни за съдържанието на разтворения арсен в почвата, в речните и грунтовите води по време на поредица от прииждания на р. Огоста. Изградена е база от данни за качеството на околната среда в долината на р. Огоста. Изготвените метаданни отговарят на изискванията на европейската директива INSPIRE. Изготвени са сценарии за придвижването на арсен в зоните на аерация и водонасищане на водоносния хоризонт с HYDRUS-1D, MODFLOW и MT3DMS. Създадени са вероятностни модели на разпределението на арсен в грунтовите води с програмния продукт MaxEnt