ARSENT

Миграция на арсена в крайречните зони: връзка на динамиката на речните и грунтовите води с мобилизацията на арсена в замърсени речни тераси/Arsenic fate in riverine environment: linking river and groundwater dynamics with arsenic mobilization in contaminated river floodplain

В световен мащаб са проведени многобройни полеви и лабораторни изследвания за разкриване мобилизацията на арсена в почви и седименти, но не се откриват данни за взаимодействието между замърсени от минно-добивна дейност почви,  грунтови и речни води, получени от дългосрони наблюдения в полеви условия. Изградената мониторингова система в долината на р. Огоста предоставя уникална възможност за изучаване влиянието на речния режим върху мобилизацията и придвижването на арсена от силно замърсени почви към водоносния хоризонт на заливната речна тераса и речното легло.  Проектът си поставя две основни цели:

1.         Разкриване на ролята на повишените нива на речните и грунтови води за мобилизация на арсена в замърсени алувиални наслаги;

2.         Оценка на приложимостта на метода на максималната ентропия и модела MaxEnt за разкриване на степента и пространственото разпределение на замърсяването на грунтовите води с арсен