TOPOMET

 ВРЪЗКА НА ПРОСТРАНСТВЕНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТЕЖКИТЕ МЕТАЛИ В ПОЧВАТА С МОРФОЛОГИЯТА НА ЗАМЪРСЕНИ ЗАЛИВНИ РЕЧНИ ТЕРАСИ, КП-06-Н24/2

Начало                            08.12.2018

Продължителност          36 месеца

Научна област                Науки за Земята

Източник на финансиране       Фонд „Научни изследвания”

Базова организация       Национален институт по геофизика, геодезия и география – БАН     

Основна цел на проекта

 • Създаване на технология за изработка на детайлни карти на замърсяването на почвите с тежки метали в речните долини с използване на дистанционни методи, географски анализ на данни и геостатистика.

Район на изследване

 • Долините на реките Огоста, Лом и Дунав (Арчаро-Орсойската низина)

Дейности

 • Създаване на подробни цифрови модели на релефа в изследваните участъци.
 • ГИС-базиран морфометричен и морфографски анализ на релефа.
 • Пробонабиране и извършване на химични анализи на почви и води.
 • Геостатистически анализ на зависимостите между концентрациите на тежките метали в почвата и морфографията на заливните тераси.
 • Пространствено моделиране на разпределението на избрани микроелементи в почвената покривка.
 • Публични кампании за разпространение на резултатите от проекта.

Очаквани резултати

 • Интегрирана база данни с пространствена информация за качеството на околната среда в долините на реките Огоста, Лом и Дунав (Арчаро-Орсойската низина).
 • Нови знания за зависимостите между разпределението на тежките метали в почвите на заливните речни тераси и тяхната морфология.
 • Прогностични модели на обхвата и степента на замърсяването с тежки метали на почвите на заливните речни тераси.

Екип на проекта

доц. д-р Георги Железов1 (ръководител проект; е-mail: gzhelezov@abv.bg), доц. д-р Цветан Коцев1, проф. д-р Алексей Бендерев2, доц. д-р Емилия Черкезова1, гл. ас. д-р Велимира Стоянова1, гл. ас. д-р Дейвис Динков, гл. ас. д-р Асен Чорбаджиев3, ас. Тодор Любенов1, ас. Костадин Николов4, Лидия Семерджиева1, Звезделина Айдарова1, Десислава Христова1, Сава Колев2

1Национален институт по геофизика, геодезия и география – БАН

2Геологически институт – БАН

3Институт по математика и информатика – БАН                                                                                                                                                                                                      

4Университет по архитектура, строителство и геодезия